Jump to content


iamcharlie

Member Since 25 Jun 2007
Offline Last Active Sep 09 2012 07:54 AM
*****

Posts I've Made

In Topic: 24/SG: Sarah's Birthday Concert- July 7, 2012

08 May 2012 - 10:35 PM

Birthday concert na Malayo sa birthday...

Any reason bakit ang layo na sa original date?


Maybe July 7 lang available ang Araneta. :)